[c++11][stl]array

c++11开始stl库新增了一个容器std::array,它实现的是数组功能,同时集成了一些通用的容器操作

概述

array是固定大小的序列容器:它们按严格线性序列排列持有特定数量的元素

array内部不保留除其包含的元素以外的任何数据(甚至不保留其大小,这是一个模板参数,在编译时固定)。它在存储大小方面与用括号语法([])声明的普通数组一样有效。这个类只向它添加一个成员和全局函数层,这样数组就可以用作标准容器

与其他标准容器不同,数组具有固定的大小,并且不通过分配器管理其元素的分配:它们是封装固定大小元素数组的聚合类型。因此,它们不能动态地展开或收缩(有关可以展开的类似容器,请参见vector

零大小的数组是有效的,但不应取消对它们的引用(成员的front、back和data

与标准库中的其他容器不同,交换两个数组容器是一种线性操作,涉及单独交换范围中的所有元素,这通常是一种效率较低的操作。另一方面,这允许迭代器到两个容器中的元素保持其原始容器关联

数组容器的另一个独特特征是,它们可以被视为tuple对象:<array> header重载了get函数,就像它是一个元组一样访问数组的元素,以及专用的tuple-sizetuple-element类型

模板

template < class T, size_t N > class array;
 • T表示包含元素类型
 • N表示数组大小

创建数组

# include <array>

std::array<int,5> myarray = { 2, 16, 77, 34, 50 };

元素访问

和原来的括号语法定义的数组一样,可以进行取值赋值操作

int main() {
  std::array<int, 10> myarray;
  std::cout << myarray.empty() << std::endl;

  for (int i = 0; i < 3; i++) {
    myarray[i] = i * i;
  }

  for (int i = 0; i < 3; i++) {
    std::cout << myarray[i] << " ";
  }

  std::cout << std::endl;

  std::cout << myarray.size() << std::endl;
  std::cout << myarray.empty() << std::endl;

  return 0;
}

结果

0
0 1 4 
10
0
 • 函数empty用于判断数组大小是否为0
 • 函数size用于计算数组大小

array还提供了以下函数用于访问元素:

 • at:返回指定位置元素的引用, 可以取值也可以赋值
 • front:返回对数组容器中第一个元素的引用,可以取值也可以赋值
 • back:返回数组容器中最后一个元素的引用,可以取值也可以赋值
 • data:获取数据指针,可用于数组赋值操作
#include <iostream>
#include <array>
#include <cstring>

int main() {
  const char *cstr = "Test string.";
  std::array<char, 12> charray;

  std::memcpy(charray.data(), cstr, 12);

  std::cout << charray.data() << '\n';

  std::cout << charray.at(3) << std::endl;
  std::cout << charray.front() << std::endl;
  std::cout << charray.back() << std::endl;

  return 0;
}

结果:

Test string.
t
T
.

迭代器功能

array对象除了正常的取值赋值操作外,还支持迭代器功能(这也表明可以调用stl sort函数

// sort algorithm example
#include <iostream>   // std::cout
#include <algorithm>  // std::sort
#include <array>

bool myfunction(int i, int j) { return (i < j); }

bool greater_than(int i, int j) {
  return i > j;
}

struct myclass {
  bool operator()(int i, int j) { return (i < j); }
} myobject;

template<size_t SIZE>
void zprint(std::array<int, SIZE> myarray) {
  for (auto it = myarray.begin(); it != myarray.end(); ++it)
    std::cout << ' ' << *it;
//  for (int n:myarray) {
//    std::cout << ' ' << n;
//  }
  std::cout << '\n';
}

int main() {
  std::array<int, 8> myarray = {32, 71, 12, 45, 26, 80, 53, 33};

  // using default comparison (operator <):
  std::sort(myarray.begin(), myarray.begin() + 4);      //(12 32 45 71)26 80 53 33

  zprint(myarray);

  // using function as comp
  std::sort(myarray.begin() + 4, myarray.end(), myfunction); // 12 32 45 71(26 33 53 80)

  zprint(myarray);

  // using object as comp
  std::sort(myarray.begin(), myarray.end(), myobject);   //(12 26 32 33 45 53 71 80)

  zprint(myarray);

  std::sort(myarray.begin(), myarray.end(), greater_than);

  zprint(myarray);

  return 0;
}

注意:array对象作为函数参数时需要设置模板参数

修改器

int main() {
  std::array<int, 5> first = {10, 20, 30, 40, 50};
  std::array<int, 5> second = {11, 22, 33, 44, 55};

  first.swap(second);

  std::cout << "first:";
  for (int &x : first) std::cout << ' ' << x;
  std::cout << '\n';

  std::cout << "second:";
  for (int &x : second) std::cout << ' ' << x;
  std::cout << '\n';

  first.fill(1);
  std::cout << "fill:";
  for (int &x:first) std::cout << ' ' << x;
  std::cout << std::endl;

  return 0;
}

结果

first: 11 22 33 44 55
second: 10 20 30 40 50
fill: 1 1 1 1 1

二维数组

二维数组定义比较繁琐,参考【C++ STL应用与实现】5: 如何使用std::array (since C++11) ,给出了二维数组定义以及2种初始化方式

定义

通过嵌套方式定义二维数组

std::array<std::array<int, COLS>, ROWS> array

里面定义了列数,外面定义了行数

初始化方式

有两种初始化方式,一是直接输入数据进行初始化,二是创建一维数组进行初始化

实现

#include <iostream>
#include <array>

using std::cout;
using std::endl;
using std::array;

template<size_t COLS, size_t ROWS>
void PrintMatrix(std::array<std::array<int, COLS>, ROWS> arr) {
  for (const auto &ary : arr) {
    for (const auto &item : ary) {
      cout << item << " ";
    }
    cout << endl;
  }
}

int main() {
  // like plain 2D array
  array<array<int, 5>, 5> mat1 = {
      1, 2, 3, 4, 5,
      1, 2, 3, 4, 5,
      1, 2, 3, 4, 5,
      1, 2, 3, 4, 5,
      1, 2, 3, 4, 5,
  };

  // construct with 1D arys.
  array<int, 3> ary = {1, 2, 3};
  array<array<int, 3>, 5> mat2 = {ary, ary, ary, ary, ary};

  // just like plain 2D array, but can commit some value some each div.
  array<array<int, 5>, 5> mat3 = {
      array<int, 5>{1, 2, 3, 4, 5},
      array<int, 5>{1, 2, 3, 4},
      array<int, 5>{1, 2, 3},
      array<int, 5>{1, 2,},
      array<int, 5>{1,}
  };

  cout << "mat1" << endl;
  PrintMatrix(mat1);

  cout << "mat2" << endl;
  PrintMatrix(mat2);

  cout << "mat3" << endl;
  PrintMatrix(mat3);
}

指针赋值

利用指针对二维数组进行赋值操作

#include <iostream>
#include <cstring>
#include <array>

using std::cout;
using std::endl;
using std::array;

typedef int TYPE;
#define NUM 9

int main() {
  TYPE arcs[NUM][NUM] = {
      {0, 10, -1, -1, -1, 11, -1, -1, -1},
      {10, 0, 18, -1, -1, -1, 16, -1, 12},
      {-1, 18, 0, 22, -1, -1, -1, -1, 8},
      {-1, -1, 22, 0, 20, -1, 24, 16, 21},
      {-1, -1, -1, 20, 0, 26, -1, 7, 9},
      {11, -1, -1, -1, 26, 0, 17, -1, -1},
      {-1, 16, -1, 24, -1, 17, 0, 19, -1},
      {-1, -1, -1, 16, 7, -1, 19, 0, -1},
      {-1, 12, 8, 21, -1, -1, -1, -1, 0}
  };

  int i = 0;
  array<array<TYPE, NUM>, NUM> arrs = {};
  for (auto &ary:arrs) {
    memcpy(&ary, arcs[i], sizeof(TYPE) * 9);
    i++;
  }

  for (auto ary:arrs) {
    for (auto item : ary) {
      cout << " " << item;
    }
    cout << endl;
  }
}